Jakie obowiązki powinien spełniać opiekun usamodzielnienia?


Obowiązki opiekuna nie są jednoznacznie wskazane, wymienione, dookreślone w przepisach prawa.
Raczej mówi się tu o pełnieniu funkcji; która nie jest nagradzana (opiekun zgadza się na nią dobrowolnie i jest ona nieodpłatna).
Opiekun pełni przede wszystkim rolę osoby wspierającej wychowanka w całym procesie jego usamodzielnienia; są w tym procesie partnerami.

Opiekun winien mieć ma stały i życzliwy kontakt z wychowankiem, doradzać, informować, co i gdzie oraz w jaki sposób załatwić, a wychowanek jest aktywny w tym procesie.
Przede wszystkim opiekun opracowuje razem z wychowankiem indywidualny program usamodzielnienia, który jest zatwierdzany w PCPR

Opiekun opiniuje np. wszelkie wnioski wychowanka o pomoc. Opiekun powinien pomagać ale nie wyręczać
Zatem wychowanek i opiekun muszą mieć do siebie zaufanie i wzajemnie współpracować,
Osobą tą może być np:wychowawca, pracownik socjalny, dyrektor lub pracownik placówki w której się wychowywał, rodzic zastępczy lub inna osoba dorosła, znacząca dla wychowanka.
Opiekuna wskazuje sam wychowanek, a formalnie wyznacza opiekuna Dyrektor PCPR.
Opiekuna procesu usamodzielnienia można zmienić.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn funkcja ta nie możne być pełniona przez opiekuna (np. wychowanek lub opiekun nie chce być opiekunem lub zmienia pracę zmienia miejsce zamieszkania, nie mają ze sobą kontaktu), formalnie z tej funkcii opiekun jest zwalniany i wyznaczony nowy opiekun.
Mam nadzieję że ta odpowiedź jest wyczerpująca.
W razie jakichkolwiek zapytań proszę o kontakt.
Agnieszka Patrzałek