Samodzielni

Władza rodzicielska to zespółpraw i obowiąków rodziców wzglęem Ciebie, których celem jest zapewnienie Ci należtej opieki i ochrony Twoich interesów. Podstawowym zadaniem rodziców jest dbanie o dobro dziecka. Włdza rodzicielska obejmuje całkształ spraw dotycząych Ciebie: opiekęnad Tobą zarzązanie Twoim mająkiem, reprezentowanie Ciebie oraz wychowanie. Każe dziecko pozostaje ażdo pełoletniośi pod włdząrodzicielską Zgodnie z treśiąprzepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńzego rodzice mająnad Tobąwłdzęrodzicielską wychowująCięi kierująTobą a Ty powinieneśpowinnaśbyćposłszny/a rodzicom. Granicęwłdzy rodzicielskiej wyznacza Twoje dobro. Oznacza to, ż jeśi rodzice robiącoś co nie jest zgodne z Twoim dobrem, moż interweniowaćsą. Jeżli rodzice sąpozbawieni praw rodzicielskich, ale mimo to działjąna Twojąszkodę są moż takż zakazaćrodzicom pozbawionym włdzy rodzicielskiej kontaktów osobistych z Tobą Z chwiląukońzenia przez dziecko 18 lat włdza rodzicielska z mocy prawa wygasa.