Samodzielni

Umieszczają Cię w pieczy zastęczej, zawsze należ braćpod uwagęTwoją indywidualną sytuację bo , a wię znaleźc dla Ciebie najbardziej odpowiedniąformęopieki. Najlepiej rodzinną Dobrze, gdyby znajdował sięona najbliżj miejsca zamieszkania Twoich rodziców, tak abyśmiała możliwośc uczęszczania do swojej szkoły, utrzymywania kontaktu z rodzicami i rodziną a takż z kolegami i koleżnkami. Waże jest takż uwzglęnienie Twoich potrzeb, jeśi masz specjalne wymagania ze wzglęu na stan zdrowia, niepełosprawnośu263 czy problemy z zachowaniem.Przebywają w pieczy zastęczej, masz prawo do kontaktów z rodzicami i rodzeńtwem, a jeżli są postanowi umieśićw pieczy równieżTwoje rodzeńtwo, z zasady masz prawo do przebywania z nim w jednej rodzinie zastęczej lub placówce. Jeżli zaśprzebywanie z rodzeńtwem jest dla Ciebie z jakiegośpowodu niekorzystne bąźniebezpieczne, wciąu380 masz prawo utrzymywaćz nim kontakty, o ile są nie postanowi inaczej.  	 Utrzymywanie kontaktów nie zawsze jest możiwe osobiśie. Moższ wówczas telefonować pisaće-maile i listy, korzystaćkomunikatorów elektronicznych (np. Skype, Facebook czy Nasza klasa). Zanim zostaniesz umieszczony/a w pieczy zastęczej, musisz byćodpowiednio przygotowany/a i poinformowany/a o tym, gdzie bęziesz umieszczony/a i, jeżli to możiwe, na jak długo.

Prawa dziecka w opiece zastęczej Twoje prawa w czasie przebywania pod opiekąopiekunów zastęczych sątakie same jak prawa dzieci wychowywanych przez rodziców biologicznych. Prawa dzieci i młdzież żjąych na całm śiecie zapisane sąbowiem w Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to mięzynarodowy dokument przyjęy przez wiele krajów, w tym Polskę Ważym prawem, z uwagi na temat tego rozdział, jest prawo wynikająe z artykuł 20 tej Konwencji, który stanowi: „Dziecko, które nie moż mieszkaćze swoimi rodzicami, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony pańtwa”. Pamiętaj! Jeśi są podejmie decyzjęo umieszczeniu Ciępoza rodzinąi przebywasz w opiece zastęczej, przysłgująCi wszystkie prawa dziecka, o których pisaliśy w rozdziale pt. Prawa dziecka. Oto prawa, które szczególnie dotycząCię jeśi dorastasz w opiece zastęczej (wynikająone z artykuł 4 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej)

1. Prawo do powrotu do rodziny Osoby, które sięTobąopiekują powinny działćtak, aby jak najszybciej umożiwićCi powrót do domu. Pamięaj, ż umieszczenie Ciępoza rodzinąpowinno miećcharakter czasowy, do momentu kiedy Twoi rodzice bęąw stanie odpowiednio sięTobązająu263 . 2. Prawo do utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami Masz prawo utrzymywaćmożiwie bezpośednie kontakty ze swoimi rodzicami, rodzeńtwem i człnkami dalszej rodziny, babcią dziadkiem, wujkiem, ciociąi kuzynami, o ile te kontakty nie sądla Ciebie szkodliwe i zakazane przez są. 3. Prawo do stabilnego śodowiska wychowawczego Masz prawo, aby nowe śodowisko zastęcze i zastęczy opiekunowie zmieniali sięjak najrzadziej. Waże, abyśnie traciła kontaktu z rówieśikami, których jużpoznałśaś a Twoje nowe miejsce pobytu był możiwie najbliżj domu rodzinnego. 4. Prawo do wyrażnia opinii w sprawach, które Ciędotyczą odpowiednio do Twojego wieku i stopnia dojrzałśi Masz prawo do swobodnego wyrażnia włsnych pogląów we wszystkich sprawach, które Ciędotyczą stosownie do swojego wieku i dojrzałśi. W każym postęowaniu sąowym i administracyjnym dotycząym Ciebie powinieneśpowinnaśmiećmożiwośu263 wypowiadania siębezpośednio lub za pośednictwem przedstawiciela (rodzica bąźopiekuna prawnego). 5. Prawo do poszanowania tożamośi religijnej i kulturowej, poszanowania prywatnośi Ochrona Twojej prywatnośi polega na ochronie tajemnicy korespondencji, informacji dotycząych Twojej sytuacji rodzinnej i jej przeszłśi. Aktualnie, w czasach wszechobecnego Internetu i łtwośi dostęu do informacji, masz prawo do ochrony Twojego wizerunku w przekazach medialnych (reportażch, artykułch prasowych oraz Internecie). Masz teżprawo zachowaćswojąodręnośu263 etniczną kulturową jęykowąi religijną 6. Prawo do dostęu do informacji dotycząych Twojego pochodzenia Prawo to łu261 czy sięz poczuciem tożamośi – śiadomośiąźódełswojego pochodzenia. Masz prawo, aby Twoi opiekunowie wyrażli sięz szacunkiem o Twojej rodzinie i przeszłśi. W placówkach wychowawczych, np. domach dziecka, obowiąuje dodatkowo wewnęrzny regulamin, który reguluje zakres praw i obowiąków wychowanków. Zasady w nim opisane powinny byćzawsze spójne i zgodne z prawami dziecka przedstawionymi w tym rozdziale. Więej informacji na temat adopcji znajdziesz w rozdziale pt. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej. Więej informacji na temat Konwencji o prawach dziecka znajdziesz w rozdziale pt. Prawa dziecka. Prawa dziecka umieszczanego w opiece zastęczej szczegółwo wymieniająnastęująe akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńzy, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społcznej, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej.