Samodzielni

Twoje Prawa publiczne to: - czynne i bierne prawo wyborcze,  - prawo do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czyli bycia zawodowym sędzią lub ławnikiem, - prawo do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych, instytucjach samorządu terytorialnego i zawodowego, - prawo uzyskiwania stopni wojskowych, orderów, odznaczeń i tytułów honorowych. -> Czynne prawo wyborcze. W Polsce prawo do udziału w głosowaniu (np. w wyborach Prezydenta RP, wyborach do parlamentu, wyborach samorządowych) to czynne prawo wyborcze. Oddanie głosu w wyborach na swojego kandydata lub kandydatkę przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, nie są pozbawione praw publicznych i nie są osobami ubezwłasnowolnionymi.Osoba ubezwłasnowolniona to osoba, która z powodu choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej lub choroby alkoholowej została uznana przez sąd za niezdolną do dokonywania w swoim imieniu czynności prawnych. W związku z tym orzeczeniem sąd ustanawia dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie opiekuna prawnego, który będzie ją reprezentować we wszystkich sprawach. Bierne prawo wyborcze to prawo do kandydowania np. w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP lub na urząd Prezydenta RP. Bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel RP, który posiada czynne prawo wyborcze i spełnia inne wymogi np. dotyczące wieku i miejsca zamieszkania.  Szczegółowe informacje o organizacji i zasadach udziału w wyborach można znaleźć na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl. Informacje o siedzibach poszczególnych obwodów  głosowania możesz uzyskać w urzędzie gminy, w której jesteś zameldowany/a.