Samodzielni

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY KARALNE POPEŁNIONE W WIEKU 15-17 LAT I PO UKOŃCZENIU 17 LAT  Gdy skończysz 17 lat, zmienia się Twoja  odpowiedzialność prawna za popełnienie czynu karalnego.  Za wszystkie przestępstwa i wykroczenia popełnione po ukończeniu 17 roku życia odpowiadasz jak dorosły/a, na zasadach określonych w Kodeksie karnym lub w Kodeksie wykroczeń.   UWAGA! Jak dorosły/a odpowiadasz także, jeśli popełnisz po ukończeniu 15 roku życia jedno z najpoważniejszych przestępstw. Do takich należą m.in.: - zamach na Prezydenta RP, - zabójstwo, - ciężkie uszkodzenie ciała, w tym skutkujące śmiercią, - umyślne wywołanie pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia (np. zawalenia się budowli, eksplozji materiałów wybuchowych, katastrofy komunikacyjnej), - zbiorowe zgwałcenie, - wzięcie zakładnika, - rozbój. Jeśli powstanie podejrzenie, że popełniłeś/aś przestępstwo, policja lub prokurator wszczyna postępowanie karne. Celem postępowania karnego jest ustalenie, czy przestępstwo zostało popełnione. W tym postępowaniu jako osoba podejrzana o dokonanie przestępstwa możesz zostać zatrzymany/a lub tymczasowo aresztowana/y