Samodzielni

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP i innych przepisach prawa. Rzecznik działa z urzędu (z własnej inicjatywy) lub na wniosek (np. złożony przez Ciebie). Bada, czy nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela. Robi to na wniosek osób fizycznych lub prawnych. Osoba fizyczna to w prawie cywilnym określenie człowieka od chwili jego urodzenia do śmierci. Osoba prawna to np. stowarzyszenie, fundacja, partia polityczna, związek zawodowy, czyli trwałe zespolenie osób i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań.Wniosek do RPO powinien zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko osoby wnioskującej, - adres, na który należy kierować korespondencję, - dokładne wskazanie, czego dotyczy sprawa oraz podanie argumentów wskazujących
na naruszenie wolności lub prawa, - niezbędne dokumenty (kopie lub odpisy), które skarżący posiada. Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat. Może być przesłany do RPO w formie elektronicznej (mailem), pisemnej lub złożony ustnie (w czasie rozmowy z pracownikiem Biura RPO). Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich mieści się w Warszawie przy al. Solidarności 77, nr telefonu: (22) 551 77 00, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.