Rodzaje pomocy - dom dziecka - opieka zastępcza

Wybrane rodzaje pieczy zastęczej Typu rodzinnego: rodzina zastęcza spokrewniona - jeżli jest to możiwe, moższ mieszkaćz osobami z najbliżzej rodziny, dziadkami czy starszym rodzeńtwem. rodzina zastęcza niespokrewniona - gdy nie masz możiwośi mieszkania z najbliżząrodziną moższ przebywaćpod opiekąosób Ci nieznanych, ale przygotowanych do pełienia roli opiekunów zastęczych. Sądwa typy rodziny zastęczej niespokrewnionej - zawodowa i niezawodowa.rodzinny dom dziecka – w rodzinnym domu dziecka moż przebywaćjednocześie nie więej niżośioro dzieci oraz osób, które osiąnęu322 y pełoletnośu263 , przebywają w pieczy zastęczej. W takich domach częto przebywająrodzeńtwa, których nie powinno sięrozdzielać umieszczają je w pieczy zastęczejInstytucjonalne formy opieki zastęczej:placówka opiekuńzo-wychowawcza (tzw. „dom dziecka”) - zapewnia dzieciom całdobowąopiekęi wychowanie oraz zaspokaja niezbęne potrzeby, w szczególnośi emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społczne i religijne;placówka opiekuńzo-wychowawcza typu rodzinnego – jest to forma zbliżna do rodzinnego domu dziecka.Opieka zastęcza to odpowiedzialne zadanie, dlatego opiekunów zastęczych wspierająinne osoby przygotowane do udzielania pomocy, np. koordynatorzy pieczy zastęczej i rodziny pomocowe. Moż byćto wsparcie w codziennych obowiąkach, pomoc w opiece nad dzieći, w terapii czy nauce