Samodzielni

Przykładowy wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych i przyznanie adwokata/radcy prawnego w sprawie o spadek po zmarłej matce	: 				 Miejscowość ……… (wpisz tu nazwę miejscowości, w której znajduje się sąd, do którego składasz wniosek), dnia ………….  Dot. sprawy: …………. Ns …………./11 					 Sąd Rejonowy w …………. (wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się sąd, do którego piszesz) Wydział …………. Cywilny (wpisz numer wydziału, do którego kierujesz pismo) 			     		Wnioskodawca: …………………. (Twoje imię i nazwisko) zam. …………. (Twój adres zamieszkania) Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z wnioskiem o przyznanie adwokata/radcy prawnego z urzędu 1) W imieniu własnym wnoszę o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w sprawie o dział spadku
po mojej zmarłej w dniu …………. (tu wpisz datę śmierci osoby, po której dostajesz spadek) matce …………. (imię i nazwisko zmarłej osoby, po której dostajesz spadek), 2) Ponadto proszę Sąd o przyznanie mi adwokata/radcy prawnego z urzędu, gdyż nie jestem w stanie sam zatrudnić adwokata, a sam/-a nie jestem w stanie należycie reprezentować swych interesów w niniejszym postępowaniu. Uzasadnienie:	 Jestem spadkobiercą zmarłej …………. (imię i nazwisko zmarłej osoby, po której dostajesz spadek).
Od 7 r.ż. wychowywałam/em się w rodzinie zastępczej, gdyż sąd ograniczył mojej matce władzę rodzicielską poprzez umieszczenie mnie w pieczy zastępczej.  Obecnie mam 19 lat i jestem w procesie usamodzielniania - zamieszkuję nadal w rodzinie zastępczej
i uczę się w …………. (wpisz nazwę szkoły, do której chodzisz). Nie pracuję zarobkowo i nie posiadam dochodów, z powiatowego centrum pomocy rodzinie otrzymuję pomoc na …………. (napisz, jakiego rodzaju pomoc otrzymujesz).	 Nie mam stosownej wiedzy prawnej, by uporządkować sprawy majątkowe po swojej zmarłej matce. Dodatkowo sprawa jest skomplikowana, gdyż moja matka miała dzieci z dwóch związków nieformalnych i wszystkie dzieci były umieszczane w placówkach opiekuńczych. Nie posiadam żadnego kontaktu
ze swoim przyrodnim rodzeństwem. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po matce występował w moim imieniu mój opiekun prawny …………. (napisz, kto był Twoim opiekunem prawnym, np. „rodzic zastępczy” i podaj jego imię i nazwisko). Jednakże ponieważ jestem już dorosły/a, ustanowiona przez sąd rodzinny opieka prawna wygasła. W związku z tym proszę Sąd o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w niniejszej sprawie i przyznanie mi adwokata z urzędu. 		                                  	  Twój Podpis : ……………………………….. Załączniki: Zaświadczenie z dn. …………. ze szkoły Zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie o usamodzielnianiu i przyznanej pomocy Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Przykładowy wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych i przyznanie adwokata/radcy prawnego w sprawie o spadek po zmarłej matce	: 				 Miejscowość ……… (wpisz tu nazwę miejscowości, w której znajduje się sąd, do którego składasz wniosek), dnia ………….  Dot. sprawy: …………. Ns …………./11 					 Sąd Rejonowy w …………. (wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się sąd, do którego piszesz) Wydział …………. Cywilny (wpisz numer wydziału, do którego kierujesz pismo) 			     		Wnioskodawca: …………………. (Twoje imię i nazwisko) zam. …………. (Twój adres zamieszkania) Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z wnioskiem o przyznanie adwokata/radcy prawnego z urzędu 1) W imieniu własnym wnoszę o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w sprawie o dział spadku
po mojej zmarłej w dniu …………. (tu wpisz datę śmierci osoby, po której dostajesz spadek) matce …………. (imię i nazwisko zmarłej osoby, po której dostajesz spadek), 2) Ponadto proszę Sąd o przyznanie mi adwokata/radcy prawnego z urzędu, gdyż nie jestem w stanie sam zatrudnić adwokata, a sam/-a nie jestem w stanie należycie reprezentować swych interesów w niniejszym postępowaniu. Uzasadnienie:	 Jestem spadkobiercą zmarłej …………. (imię i nazwisko zmarłej osoby, po której dostajesz spadek).
Od 7 r.ż. wychowywałam/em się w rodzinie zastępczej, gdyż sąd ograniczył mojej matce władzę rodzicielską poprzez umieszczenie mnie w pieczy zastępczej.  Obecnie mam 19 lat i jestem w procesie usamodzielniania - zamieszkuję nadal w rodzinie zastępczej
i uczę się w …………. (wpisz nazwę szkoły, do której chodzisz). Nie pracuję zarobkowo i nie posiadam dochodów, z powiatowego centrum pomocy rodzinie otrzymuję pomoc na …………. (napisz, jakiego rodzaju pomoc otrzymujesz).	 Nie mam stosownej wiedzy prawnej, by uporządkować sprawy majątkowe po swojej zmarłej matce. Dodatkowo sprawa jest skomplikowana, gdyż moja matka miała dzieci z dwóch związków nieformalnych i wszystkie dzieci były umieszczane w placówkach opiekuńczych. Nie posiadam żadnego kontaktu
ze swoim przyrodnim rodzeństwem. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po matce występował w moim imieniu mój opiekun prawny …………. (napisz, kto był Twoim opiekunem prawnym, np. „rodzic zastępczy” i podaj jego imię i nazwisko). Jednakże ponieważ jestem już dorosły/a, ustanowiona przez sąd rodzinny opieka prawna wygasła. W związku z tym proszę Sąd o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w niniejszej sprawie i przyznanie mi adwokata z urzędu. 		                                  	  Twój Podpis : ……………………………….. Załączniki: Zaświadczenie z dn. …………. ze szkoły Zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie o usamodzielnianiu i przyznanej pomocy Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.