Samodzielni

masz prawo:	 	- odmówić złożenia zeznań, jeśli miałyby one dotyczyć Twoich najbliższych, czyli małżonka, rodziców (w tym rodziców adopcyjnych), teściów, babci lub dziadka, brata, siostry i ich małżonków, a także osoby, z którą pozostajesz w nieformalnym związku; 	- odmówić odpowiedzi na pytanie, które mogłoby narazić te osoby lub Ciebie na odpowiedzialność karną.W postępowaniu karnym masz ponadto prawo do: - zwolnienia od złożenia zeznania, jeżeli oskarżonym jest osoba, z którą pozostajesz w szczególnie bliskim stosunku osobistym (np. przyjaciel, opiekun);  - bycia przesłuchaną/ym tylko raz z udziałem psychologa i ograniczonego kręgu osób, jeśli na Twoją szkodę popełniono przestępstwo seksualne (np. gwałt), a w chwili przesłuchania nie ukończyłeś/aś 15 lat. Takie jednorazowe przesłuchanie jest także możliwe w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby (np. pobicie, rozbój) oraz w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie, niepłacenie alimentów)