Samodzielni

Obowiązek szkolny

Nauka jest w Polsce obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Jeśli nie uczęszczasz do szkoły, Twoi opiekunowie będą musieli odpowiedzieć za to przed sądem lub zapłacić karę.

Pomoc pieniężna

Jeśli będziesz kontynuować naukę, możesz otrzymywać (najdłużej do 25 roku życia) rentę rodzinną (ZUS może przedłużyć wypłacanie renty do końca roku szkolnego) oraz środki na kontynuowanie nauki z MOPS (do dnia urodzin). Alimenty powinny być Ci wypłacane do momentu, kiedy będziesz w stanie utrzymywać się samodzielnie.

 

Jako uczeń masz prawa i obowiązki. Wiedzę o nich możesz uzyskać w swojej szkole. Zapytaj o spis praw i obowiązków wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora. Warto znać swoje obowiązki, to pozwala unikać kłopotów. Znając prawa i je wykorzystując, możesz poprawić swoją sytuację.

 

Obowiązki ucznia:

 • udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie w trakcie ich trwania
 • usprawiedliwianie w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych
 • dbanie o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju
 • warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły ponadpodstawowej oraz pozostałych uczniów.

 

Prawa ucznia. Uczeń/uczennica ma prawo do:

 • nauki,
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 • redagowania i wydawania gazety szkolnej
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 • poprawienia ocen końcowych.

 

Jeśli dodatkowo chcesz wiedzieć co podlega ocenie, jakie są dopuszczalne formy sprawdzania wiedzy, ile razy w semestrze możesz zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, co daje tzw. "szczęśliwy numerek", ile prac klasowych możesz mieć w jednym tygodniu, z jakim wyprzedzeniem powinny być zapowiedziane oraz jakie są procedury egzaminacyjne, zapoznaj się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Masz prawo pytać. Najlepiej zwróć się do pedagoga, wychowawcy lub osoby, z którą masz dobry kontakt. Jeśli spotkasz się z odmową informacji dotyczących powyższych tematów, zwrócić się o pomoc do swego opiekuna prawnego lub innej dorosłej osoby, której ufasz.

 

Rzecznik Praw Ucznia to osoba, do której możesz się zgłosić, jeśli masz poczucie, że Twoje prawa zostały złamane. Funkcjonują: Szkolny Rzecznika Praw Ucznia i Rzecznik Praw Ucznia przy Kuratoriach Oświaty. Jeśli chcesz się z nim skontaktować, znajdź w Internecie lub książce telefonicznej numer do kuratorium w Twoim mieście lub najbliższym mieście wojewódzkim.

 

Czytaj więcej w dziale:
Prawa i Obowiązki