Samodzielni

Pozbawienie włdzy rodzicielskiej Są rodzinny i nieletnich moż pozbawićrodziców włdzy rodzicielskiej, jeżli: - włdza rodzicielska nie moż byćwykonywana przez rodziców z powodu trwałj przeszkody (np. wyjazdu jednego lub obojga rodziców na stał za granicęi braku zainteresowania Tobąalbo odbywania wieloletniej kary pozbawienia wolnośi), - rodzice nadużwająwłdzy rodzicielskiej lub w sposób rażu261 cy zaniedbująswoje obowiąki wzglęem Ciebie (np. zmuszająCiędo cięu380 kiej pracy, wychowująCięwe wrogośi do drugiego z rodziców, wpajajązasady aspołczne lub niemoralne). Pijańtwo, marnotrawstwo, uchylanie sięod śiadczeńalimentacyjnych mogąbyćuznane za rażu261 ce zaniedbywanie przez rodziców swoich obowiąków. Pozbawienie włdzy rodzicielskiej moż byćorzeczone w stosunku do jednego albo obojga rodziców. W razie ustania przyczyny, która był podstawąpozbawienia włdzy rodzicielskiej, są moż włdzęrodzicielskąprzywrócić