Samodzielni

Na czym polega pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. nie określa szczegółowo, na czym polega pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom, które przystąpiły do IPU po 1 stycznia 2012 r.  Tym samym daje wolną rękę powiatowym centrom pomocy rodzinie i ośrodkom pomocy społecznej w zakresie wspierania Cię w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. W momencie wydania tego przewodnika nie ma rozporządzenia do ustawy, które dotyczyłoby procesu usamodzielnienia, w tym pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Warto wówczas dopytać, co pracownik PCPR czy OPS może Ci zaproponować w tym zakresie.