Pomoc materialna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy na usamodzielnienie Wysokość pomocy na usamodzielnienie jest różna i zależna od formy pieczy zastępczej, w jakiej przebywałeś/aś i wynosi:  tabelka Forma opieki Długość pobytu Kwota  rodzina zastępcza spokrewniona co najmniej 3 lata nie mniej niż 3300 zł  rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa, rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza lub regionalna placówka opiekuńczo-wychowawcza  powyżej 3 lat 6600 zł  od 2 do 3 lat nie mniej niż 3300 zł  poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku nie mniej niż 1650 zł  Pomoc na usamodzielnienie może zostać Ci wypłacona, w zależności od tego, jak to zapiszesz w IPU: jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez Ciebie 26 roku życia. W przypadku, gdy otrzymujesz pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach (np. otrzymanie mieszkania, pomoc na usamodzielnienie) może zostać Ci wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.