Samodzielni

Warunki przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Pomoc pieniężną na usamodzielnienie możesz otrzymać, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł. Dochód ten ustala się, biorąc sumę dochodów Twoich, Twojego współmałżonka/Twojej współmałżonki oraz dzieci pozostających na Twoim utrzymaniu i dzieląc ją przez liczbę tych osób. Ustalając dochód, bierze się pod uwagę dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W przypadku, gdy Twój miesięczny dochód przekracza tę kwotę, możesz mimo wszystko uzyskać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione Twoją sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, czy Twoja sytuacja ekonomiczna uprawnia Cię do otrzymania pomocy, zgłoś się do powiatowego centrum pomocy rodzinie.   -> Pomoc na usamodzielnienie przysługuje Ci, jeśli: - przebywałaś/eś co najmniej 3 lata w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub co najmniej rok w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej; - posiadasz zatwierdzony IPU.  Pomoc w usamodzielnieniu nie przysługuje Ci, jeśli przebywasz w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym.