Samodzielni

Warunki przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Pomoc pieniężną na kontynuację nauki możesz otrzymać, jeśli: - uczysz się (w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z Twoim IPU lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego); - przebywałaś/eś co najmniej 3 lata w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub co najmniej rok w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej;   - posiadasz zatwierdzony IPU (ze szczególnym uwzględnieniem planu kontynuowania nauki). Aby otrzymać pomoc pieniężną na kontynuację nauki, musisz złożyć wniosek o jej przyznanie. Przed przyznaniem pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w Twoim miejscu zamieszkania.  Otrzymując pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jesteś zobowiązany/a przedłożyć minimum raz na 6 miesięcy zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki. Jeżeli uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc. Jeśli zostaniesz skreślony/a z listy uczniów, zgłoś to jak najszybciej do PCPR lub OPS. Bezprawne pobieranie świadczenia może grozić sprawą karną o wyłudzenie środków finansowych.  Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki jest przyznawana na okres kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez Ciebie 25 roku życia. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje Ci na czas trwania roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) i roku akademickiego (od 1 października do 30 września) oraz w czasie trwania kursu albo przygotowania zawodowego.  Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje Ci w przypadku, gdy w tym samym roku kalendarzowym: - po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej zostałeś/aś przyjęty/a na studia wyższe (wtedy pomoc przysługuje Ci do 31 sierpnia) lub do zakładu kształcenia nauczycieli,  - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zostałeś/aś przyjęty/a na studia drugiego stopnia (wtedy pomoc przysługuje Ci do 30 września).   Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.