Samodzielni

W jakiej sytuacji możesz nie otrzymać pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki: Nie otrzymasz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, jeśli: - szkoła, do której chodzisz, jest nieodpłatna i jednocześnie zapewnia nieodpłatne utrzymanie: internat i wyżywienie; - zostałeś/aś umieszczony/a w zakładzie karnym; - bez uzasadnionych powodów trzykrotnie zmieniłeś/aś szkołę na tym samym poziomie kształcenia (np. czwarty raz zaczynasz naukę w liceum, szkole zawodowej). Aby ocenić, czy zmiana szkoły była uzasadniona, brana jest pod uwagę ocena opiekuna usamodzielnienia oraz to, czy zmiana szkoły jest korzystna z punktu widzenia  Twojego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.  Pomoc na kontynuowanie nauki może także zostać zawieszona, jeżeli: - w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni przebywasz na urlopie od zajęć, - nie realizujesz IPU (także ze względu na ważne wydarzenie losowe). Decyzja o zawieszeniu pomocy następuje z urzędu lub na Twój wniosek.