Samodzielni

Wysokość pomocy na zagospodarowanie: Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie wynosi nie mniej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, nie mniej niż 3000 zł.  Jak i kiedy jest wypłacana pomoc na zagospodarowanie:  Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez Ciebie 26 roku życia. Pomoc na zagospodarowanie może być Ci także przyznana w formie rzeczowej.  RAMKA: -> Sytuacje, w których możesz nie otrzymać pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej  Możesz nie otrzymać pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej, jeśli: - pojawi się przypuszczenie, że pieniądze zostaną wykorzystane niezgodnie z celem, - przed osiągnięciem pełnoletności opuściłeś/aś samowolnie placówkę opieki zastępczej, w której przebywałeś/aś, - porzuciłeś/łaś naukę umożliwiającą Ci przygotowanie zawodowe i nie podejmujesz zatrudnienia, - stosunek pracy z Tobą został rozwiązany z Twojej winy bez wypowiedzenia, - bez uzasadnionej przyczyny uchylasz się od podjęcia proponowanego zatrudnienia. - zostałeś/aś skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  Pamiętaj, że jesteś zobowiązany/a niezwłocznie poinformować organ, który przyznał Ci pomoc pieniężną o każdej zmianie Twojej sytuacji osobistej, dochodowej, majątkowej i szkolnej, która ma wpływ na Twoje prawo do tych świadczeń. Przyznanie oraz odmowa pomocy na kontynuowanie nauki,  usamodzielnienie czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej następują w drodze decyzji. Decyzja ta może zostać zmieniona albo uchylona bez Twojej zgody, jeśli: - nastąpi zmiana przepisów regulujących prawo do pomocy dla Ciebie jako osoby usamodzielniającej się, - zmieni się Twoja sytuacja osobista, dochodowa lub majątkowa,  - będziesz marnotrawić przyznane Ci świadczenia.