Samodzielni

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE - RZECZÓWKA  Pomoc na zagospodarowanie jest zazwyczaj przeznaczana na wyposażenie mieszkania (np. na zakup mebli, sprzętu kuchennego, naczyń).  -> Warunki przyznania pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Pomoc na zagospodarowanie przysługuje Ci, jeśli: - przebywałaś/eś co najmniej 3 lata w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub co najmniej rok w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej; - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku, gdy Twój miesięczny dochód przekracza kwotę 1200 zł, możesz otrzymać pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, czy Twoja sytuacja ekonomiczna uprawnia Cię do otrzymania pomocy, zgłoś się do powiatowego centrum pomocy rodzinie.