Samodzielni

Pełna zdolność do czynności prawnych Gdy ukończysz 18 lat, nie tylko zaczynasz korzystać z przysługujących Ci praw obywatelskich, ale również nabywasz pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że możesz we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, np. uzyskać kredyt z banku. Pamiętaj, że dokonana przez Ciebie czynność jest ważna i rodzi określone w prawie i umowie konsekwencje, np. uprawnia bank do podjęcia czynności egzekucyjnych w przypadku nieterminowego spłacania przez Ciebie rat („egzekucja” oznacza tu ściągnięcie długu od osoby zadłużonej, czyli od Ciebie).