Samodzielni

OPIEKA PRAWNA Gdy rodzice nie żją nie sąznani lub nie mająpełej zdolnośi do czynnośi prawnych, gdy zostali pozbawieni włdzy rodzicielskiej lub gdy ich włdza został zawieszona, nad dzieckiem ustanawia sięopiekę prawną   	  Nie ustanawia sięopieki prawnej, jeżli masz choćjednego z rodziców, któremu w śietle prawa przysłguje włdza rodzicielska. Do obowiąków opiekuna prawnego należ sprawowanie opieki nad Tobąi Twoim mająkiem. Nad opiekunem nadzór pełi są rodzinny i nieletnich. Jeżli np. odziedziczyłśeśmieszkanie po swoich rodzicach, to opiekun prawny nie moż sprzedaćgo bez zgody sąu rodzinnego i nieletnich. Gdyby są wydałtakązgodę mieszkania nie moż nabyćsam opiekun ani jego mału380 onek. Taka zasada ma przeciwdziałćnadużciom finansowym wobec Ciebie. Do obowiąków opiekuna prawnego należ takż skłdanie w sązie pisemnego sprawozdania dotycząego Twojej sytuacji (np. jaki jest Twój stan zdrowia, jak sięuczysz itp.). Termin skłdania sprawozdania wyznacza są rodzinny i nieletnich. Przeważie jest to raz w roku. W przypadku braku opiekuna prawnego bąźw sytuacji, kiedy nie moża sięz nim skontaktować a decyzje wobec Ciebie wymagająjego zgody, rozstrzyga zawsze są rodzinny i nieletnich.