Samodzielni

Od wszystkich wyroków wydanych przez sąd pierwszej instancji przysługuje Ci prawo do odwołania, czyli apelacji. Takie samo prawo mają pozostałe strony. Skorzystanie z prawa do odwołania wymaga Twojej aktywności. Jeżeli uczestniczysz w rozprawie sądowej, uważnie wysłuchaj pouczenia o sposobie i terminie odwołania.  Odwołanie od wyroku sądu w postępowaniu karnym to apelacja, odwołanie od postanowień prokuratora i sądu to zażalenie. -> Jak złożyć odwołanie - W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku musisz złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Wniosek taki możesz złożyć osobiście w biurze podawczym w sądzie lub przesłać listem poleconym. Data nadania listu (stempla pocztowego na znaczku!) jest traktowana jako data złożenia wniosku. Zachowaj pokwitowanie nadania listu na wypadek, gdyby przesyłka zaginęła.   	- Od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem masz 14 dni na wniesienie apelacji. Apelację możesz złożyć w sądzie osobiście lub przesłać listem poleconym (zachowaj pokwitowanie jego nadania). - Zażalenie od postanowień prokuratora i sądu, np. o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, możesz złożyć w prokuraturze lub sądzie osobiście lub przesłać listem poleconym, podobnie jak apelację. Czynności te możesz wykonać osobiście, może to również zrobić Twój obrońca.    Jeśli chcesz złożyć apelację samodzielnie, przedstaw w niej swój punkt widzenia - napisz, dlaczego nie zgadzasz się z wyrokiem. Apelację rozpoznaje sąd odwoławczy: - od wyroków sądów rejonowych  - właściwy sąd okręgowy, - od wyroków sądów okręgowych - właściwy sąd apelacyjny. Apelacja jest rozpatrywana na rozprawie odwoławczej. O terminie rozprawy odwoławczej  sąd musi powiadomić Ciebie (jako oskarżoną/ego), Twojego obrońcę oraz pozostałe strony. Sąd odwoławczy może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, zmienić zaskarżony wyrok lub utrzymać go w mocy. W dwóch ostatnich przypadkach wyrok staje się prawomocny i podlega niezwłocznemu wykonaniu.Wyrok prawomocny to taki, od którego nie można wnieść kolejnej apelacji.