Samodzielni

Jako osoba usamodzielniana się możesz ubiegać się o przyznanie: - pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, - pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, - pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, - pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, - pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.  W przypadku kiedy przebywasz w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, pomoc na usamodzielnienie nie przysługuje Ci.  Wysokość pomocy finansowej jest zróżnicowana. Zależy od: - rodzaju placówki lub formy opieki zastępczej, w której przebywałeś/aś, (czyli od tego, czy opuszczasz rodzinę zastępczą spokrewnioną czy też inne formy opieki zastępczej - np. rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą czy regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną); - czasu przebywania w niej; - Twojej obecnej sytuacji finansowej, czyli tego, czy spełniasz kryteria dochodowe. Dodatkowo:  W przypadku pomocy na zagospodarowanie jej wysokość zależy od tego, czy jesteś osobą pełnosprawną, czy posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Sprawdź, jaka kwota Ci przysługuje. Zapytaj o to pracownika socjalnego, opiekuna usamodzielnienia, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  Czytając informacje zawarte w tym rozdziale, możesz mieć wrażenie, że zasady pozyskiwania pomocy są bardzo skomplikowane. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam/a. Ważne jest, abyś dobrze poznał/a wszystkie formy pomocy, które Ci przysługują, aby móc z nich korzystać.Jesteś osobą usamodzielnianą, jeśli: - zostałaś/eś umieszczona/y w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu, - Twój pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.