Samodzielni

Mediacja W niektórych przypadkach możliwe jest rozwiązanie konfliktu przy minimalnym udziale sądu – za pomocą mediacji. Mediacja to rozmowa skonfliktowanych ze sobą stron. Odbywa się przy udziale mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną. Jego zadaniem nie jest proponowanie rozwiązań albo nakłanianie do określonego porozumienia, lecz pomoc stronom, aby takie porozumienie wypracowały samodzielnie.    Sprawę do mediacji kieruje sąd rodzinny. O mediację może poprosić jedna ze stron. Może też zaproponować ją sędzia. Aby mediacja mogła się odbyć, obie skonfliktowane strony muszą się na nią zgodzić. Wynik postępowania mediacyjnego może mieć istotny wpływ na ostateczną decyzję podejmowaną przez sąd, np. zdecydować o wyborze środka wychowawczego lub poprawczego. Zawarcie ugody dzięki mediacji nie kończy jednak postępowania, o którego umorzeniu ostatecznie decyduje sąd.