Samodzielni

KONTAKT Z URZĘDEM PRACY -> Gdy szukasz pracy  Jeśli chcesz rozpocząć pracę, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla Twojego stałego miejsca zamieszkania. Dzięki zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będziesz mógł/mogła skorzystać z różnych form pomocy, w tym: - zasiłku,  - podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  - dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  - sfinansowania studiów podyplomowych,  - pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,  - uzyskania zwrotu części lub całości kosztów dojazdu na szkolenia, - bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,  - poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Aby zarejestrować się w urzędzie pracy, musisz udać się tam osobiście i złożyć następujące dokumenty: •	- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, •	- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia, •	- świadectwa pracy oraz inne dokumenty potrzebne do ustalenia Twoich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, •	- dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, •	- w przypadku osób z niepełnosprawnością - orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli jesteś niepełnoletni też możesz skorzystać z pomocy urzędu pracy w znalezieniu pracy. Jednak do czasu osiągnięcia przez Ciebie 18 r.ż., Twój pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących pracy osób niepełnoletnich. Zapytaj w urzędzie pracy jakie to są przepisy lub sprawdź art. 192 Kodeksu pracy.