Samodzielni

KONTAKT Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ Po ukończeniu 18 roku życia jako osoba usamodzielniająca się będziesz mógł/mogła korzystać ze wsparcia finansowego przewidzianego w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub/i w Ustawie o pomocy społecznej. Wnioski o przyznanie tej pomocy możesz składać w ośrodkach pomocy społecznej lub powiatowych centrach pomocy rodzinie. Zasady przyznawania świadczeń zostały szerzej opisane w rozdziale 4 tego przewodnika,  pt. Prawa i obowiązki osoby dorosłej (18+) w systemie opieki zastępczej. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez ośrodek lub centrum pomocy, przysługuje Ci prawo do złożenia od niej odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Powyżej znajdziesz instrukcję jak się odwołać od decyzji, z którą się nie zgadzasz.