Samodzielni

Jak złożyć pismo procesowe Jeśli bierzesz udział w sprawie sądowej np. jako wnioskodawca, wtedy jesteś tzw. stroną postępowania sądowego. Strony postępowania sądowego mają prawo składać do sądu pisma procesowe. Pisma procesowe to wnioski i oświadczenia, które możesz napisać do sądu w czasie pomiędzy rozprawami lub złożyć w trakcie rozprawy.  Pismo procesowe musi mieć zwięzłą treść. W piśmie procesowym musisz podać: - nazwę i adres sądu, do którego piszesz ; - Twoje imię i nazwisko, a także imię i nazwisko Twojego opiekuna prawnego i Twojego pełnomocnika (np. adwokata), jeśli masz pełnomocnika; - imię i nazwisko „strony przeciwnej” - nadaj tytuł swojemu pismu procesowemu, aby sąd wiedział, czego pismo dotyczy (np. Wniosek o zmianę formy ograniczenia władzy rodzicielskiej lub Pozew o podwyższenie alimentów); -podaj dowody na poparcie opisanych przez Ciebie okoliczności lub zdarzeń; - listę załączników. Pismo procesowe musisz podpisać Ty lub Twój opiekun prawny albo pełnomocnik; Jeśli Twoje pismo procesowe to pierwsze pismo w danej sprawie, podaj w nim adres swój i Twojego opiekuna prawnego oraz adres kancelarii pełnomocnika. Pamiętaj także o podaniu miejsca zamieszania „strony przeciwnej”. Kolejne pisma procesowe składane w danej sprawie powinny zawierać także sygnaturę sprawy, czyli numer nadany sprawie przez sąd. Pismo procesowe złóż do biura podawczego sądu w tylu egzemplarzach, ile stron bierze udział w postępowaniu.