Samodzielni

Jak obliczyć liczbę stron w postępowaniu? Liczba stron w postępowaniu to liczba osób, które się ze sobą spierają i zwróciły się do sądu o rozstrzygnięcie danej sprawy. Np. jeśli występujesz do sądu o alimenty od ojca i matki, to strony są trzy: Ty, Twój ojciec i Twoja matka. Jeśli występujesz o alimenty od ojca, to strony są dwie: Ty i Twój ojciec.  Dodatkowo przygotuj jeden egzemplarz dla siebie. Na tym egzemplarzu pracownik biura przybije stempel z oznaczeniem sądu, dokładną datą i godziną złożenia pisma. Będzie to dla Ciebie potwierdzenie, że pismo zostało złożone. Pismo procesowe można także przesłać do sądu pocztą listem poleconym (wtedy również należy pamiętać, by przesłać odpowiednią liczbę egzemplarzy). Jeśli przekażesz sądowi zbyt małą liczbę egzemplarzy dokumentów lub dokumenty niekompletne (np. nie dołączysz swego aktu urodzenia, który jest niezbędny w toczącym się postępowaniu), sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków w określonym terminie. Jeśli nie dostarczysz dokumentów we wskazanym terminie, sąd prawdopodobnie zwróci Twój wniosek/pozew lub nie uwzględni danej informacji w prowadzonym postępowaniu. Pisząc pismo procesowe, możesz wzorować się na przykładowym piśmie zamieszczonym w rozdziale 3 tego przewodnika, pt. Prawa i obowiązki osoby dorosłej (18+).