Samodzielni

Co to jest IPU Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU) to kontrakt podpisany pomiędzy Tobą a systemem pomocy społecznej. Dzięki podpisaniu IPU masz możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego, ale również zobowiązujesz się do realizacji warunków programu IPU. W IPU powinny zostać zawarte informacje dotyczące: - uzyskania przez Ciebie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnych z Twoimi możliwościami i aspiracjami, - Twojej sytuacji mieszkaniowej, - zatrudnienia (podjęcia pracy),  Dobrze byłoby, gdyby Twój IPU zawierał także informacje dotyczące: - Twojego ubezpieczenia zdrowotnego, - uzyskania świadczeń, które Ci przysługują, - Twoich kontaktów z rodziną i środowiskiem.  W IPU opisane są Twoje cele związane z wymienionymi obszarami oraz działania, jakie musisz podjąć, aby te cele osiągnąć.   Kiedy i jak przystąpić do IPU  Aby przystąpić do IPU, najpóźniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności musisz wskazać opiekuna usamodzielnienia, uzyskać jego pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji oraz uzyskać zgodę kierownika PCPR, aby wskazana przez Ciebie osoba została Twoim opiekunem usamodzielnienia. IPU przygotowujesz wraz z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej najpóźniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. IPU to formularz, który wypełniacie wspólnie. Wypełniony dokument musi zostać zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.  Modyfikowanie IPU Kiedy zmienia się Twoja sytuacja życiowa, np. zmieniasz szkołę, musisz zmodyfikować IPU. Takiej zmiany możesz dokonać po konsultacji z opiekunem usamodzielnienia. Modyfikacja IPU wymaga zatwierdzenia przez kierownika właściwego organu pomocy społecznej.