Samodzielni

Gdy naruszane są Twoje prawa pracownicze Jeśli jesteś zatrudniony/a na umowę o pracę i masz poczucie, że Twój pracodawca nie respektuje praw pracowniczych zagwarantowanych w Kodeksie pracy (np. czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, prawa do urlopu) i nie wywiązuje się należycie z ciążących na nim obowiązków dotyczących zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgłoś swoje wątpliwości do Państwowej Inspekcji Pracy. Na terenie każdego województwa działają okręgowe inspektoraty pracy wraz z oddziałami - wykaz inspektoratów znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl. Okręgowe inspektoraty pracy lub ich oddziały udzielają bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie prawa pracy. Na wniosek pracownika podejmują też interwencje (kontrole) na terenie zakładu pracy.