Samodzielni

Decyzje o wyborze szkoły

Decyzja, do jakiej pójdziesz szkoły, należy do Ciebie. Nie pozwól, by ktoś podejmował ją za ciebie. To moment, kiedy możesz zadać sobie pytanie, jaki zawód chciał(a)byś wykonywać w przyszłości. Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci podjąć decyzję, jaką wybrać szkołę. Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś, do kogo masz zaufanie: z rodzicem, opiekunem, pedagogiem szkolnym, nauczycielem lub doradcą zawodowym. Doradcę zawodowego, czyli osobę, która może Ci pomóc w wyborze odpowiedniej dla Ciebie szkoły, możesz spotkać w Szkolnym Ośrodku Kariery, Ochotniczym Hufcu Pracy (www.ohp.pl) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (o to, gdzie jest taka placówka, zapytaj pedagoga szkolnego lub poszukaj informacji w Internecie).

Po szkole podstawowej
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczyna się naukę w trzyletnim gimnazjum – jest to obowiązkowy poziom kształcenia.
Po ukończeniu gimnazjum możesz kontynuować naukę w:

  • zasadniczych szkołach zawodowych (dwu- i trzyletnich), których ukończenie umożliwi Ci uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu), a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących (które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego) lub trzyletnich technikach uzupełniających (które umożliwiają uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego)
  • trzyletnich liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego)
  • trzyletnich liceach profilowanych, które łączą program liceum ogólnokształcącego z nauką zawodu. Ich ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
  • czteroletnich technikach, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu zawodowego), a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

Ochotniczy Hufiec Pracy  www.ohp.pl
Możesz również realizować obowiązek szkolny w Ochotniczym Hufcu Pracy. To dobre miejsce dla Ciebie, jeśli:

  • chcesz obowiązek nauki łączyć z nauką zawodu i pracą zarobkową,
  • masz ukończone 15 lat i opóźnienie edukacyjne,
  • potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniej drogi zawodowej.
  • OHP to również dobre miejsce dla osób, które zdecydowały się uzupełnić braki w wykształceniu. Kończąc go, masz otwartą drogę do kontynuowania nauki w technikum, liceum i w przyszłości na studiach.


Jeśli masz orzeczenie o upośledzeniu umysłowym, możesz kontynuować naukę w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. Taka szkoła przewidziana jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Szkoła policealna umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego.

Studia
Jeśli chciał(a)byś rozpocząć studia, pamiętaj, że podstawowym kryterium przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego, jednak warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki ustala senat danej uczelni i podaje je do publicznej wiadomości nie później niż do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego dana uchwała dotyczy. Informacje dotyczące kryteriów przyjmowania na dany kierunek, znajdziesz na stronie internetowej lub w dziekanacie uczelni. Dobrym momentem na poznanie oferty uczelni są Drzwi Otwarte organizowane cyklicznie raz w roku.

Studia podyplomowe i doktoranckie
Kończąc studia możesz dalej rozwijać swoją wiedzę i umiejętności oraz podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Ukończenie ich zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy. To również szansa na przekwalifikowanie się, a nawet zmianę dotychczas wykonywanego zawodu.

Studia doktoranckie dają możliwość uzyskania zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie nauki, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. To także szansa na realizację ciekawych i innowacyjnych projektów naukowo-badawczych.
 

Schemat systemu edukacji w Polsce

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego to placówki oświaty dorosłych. Można w nich podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wykształcenie czy też podejść do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne robotnika i mistrza w zawodzie.