Samodzielni

DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU  Pamiętaj, że jeśli jesteś zatrudniony/a na umowę o pracę, Twój pracodawca musi przestrzegać przepisów związanych z równym traktowaniem, wynikających z Kodeksu pracy. Jeśli pracodawca potraktuje Cię gorzej niż inne osoby, np. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie czy orientację seksualną - postępuje niezgodnie z prawem. Gorsze traktowanie ze względu na wymienione cechy to dyskryminacja. Jeśli doświadczyłeś/aś dyskryminacji ze strony pracodawcy (lub podczas ubiegania się o pracę), możesz dochodzić swoich praw w sądzie i domagać się odszkodowania. W sprawach o dyskryminację rozstrzyga sąd okręgowy lub rejonowy. Możesz też zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy, aby uzyskać informacje, do jakiego sądu się zgłosić. Numer telefonu do najbliższego oddziału PIP znajdziesz na stronie: ww.pip.gov.pl. Częstym przejawem dyskryminacji jest pytanie kobiet podczas rozmowy rekrutacyjnej o to, czy planują mieć dzieci. Pracodawcy chcą uniknąć sytuacji, że pracownica pójdzie na urlop macierzyński. Pamiętaj! Pracodawca nie ma prawa pytać Cię o Twój stan cywilny, plany związane z rodzicielstwem, wyznanie, światopogląd czy orientację seksualną.  Dyskryminacja ma miejsce również wtedy, jeśli jako kobieta w firmie, w której jesteś zatrudniona, zarabiasz mniej niż mężczyźni na podobnym stanowisku, a masz podobne kwalifikacje. Kodeks pracy jasno mówi, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.   Więcej informacji o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu znajdziesz na stronie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego: www.ptpa.org.pl.