Samodzielni

Czy można pozostać w placówce po ukończeniu 18 roku życia Jeśli osiągnąłeś/osiągnęłaś pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, możesz pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej (jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia), pod warunkiem że: - Twoja rodzina zastępcza, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki zgadzają się na to; - uczysz się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.  Jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, możliwość pozostania w placówce po ukończeniu 18 roku życia przysługuje Ci, jeśli spełniasz powyższe warunki lub dokształcasz się na kursach (pod warunkiem, że ich ukończenie jest zgodne z Twoim Indywidualnym Programem Usamodzielnienia).