Samodzielni

Rozpoczynając staż lub praktykę, podpisujesz z pracodawcą umowę, która nakłada na pracodawcę takie same obowiązki jak umowa na czas nieokreślony.
Określa:

  • „rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
  • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
  • sposób dokształcania teoretycznego;
  • wysokość wynagrodzenia”.


Pracując przed ukończeniem 18 lat, musisz się dokształcać: w szkole podstawowej i gimnazjum (jeśli nie ukończyłeś/aś tam nauki), ale też w szkole ponadgimnazjalnej, chyba że ją skończyłeś/aś i masz kwalifikacje do wykonywania jakiegoś zawodu. Jeśli pracujesz i jednocześnie się uczysz, pracodawca jest zobowiązany zwolnić Cię z obowiązków na czas trwania zajęć.

Zgodnie z Kodeksem pracy jako młodociany pracownik możesz pracować tylko przy „wykonywaniu lekkich prac”, czyli takich, które nie zagrażają Twojemu życiu, zdrowiu, rozwojowi, ale też nie zakłócają nauki. Przed podjęciem pracy musisz mieć zaświadczenie od lekarza, a w jej trakcie wykonywać badania okresowe i kontrolne. Jeśli lekarz, uzna, że jakieś zajęcie zagraża Twojemu życiu, pracodawca musi zmienić rodzaj obowiązków. Jeśli jest to niemożliwe, pracodawca musi rozwiązać umowę i zapłacić za okres wypowiedzenia.
 

  Po 6 miesiącach od pierwszej pracy przysługuje Ci 12 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) urlopu. Po roku możesz liczyć na 26 dni wolnego, ale tylko do 18 roku życia. W roku, w którym zostaniesz pełnoletni/a, możesz liczyć na 20 dni urlopu. Jeśli się uczysz, masz prawo do wolnego w czasie ferii. Kodeks pracy określa również czas pracy młodocianego pracownika.
Pracę przed 16 rokiem życia możesz podjąć za zgodą opiekuna prawnego. Kiedy uzyskasz jego zgodę, pracodawca musi złożyć wniosek do właściwego inspektoratu pracy o zezwolenie na pracę dla młodocianego.

 

Jak widzisz, praca przed osiemnastym rokiem życia wymaga zarówno od Ciebie, jak i od pracodawcy, dużego zaangażowania.
Praktyki zawodowe:
Zdarza się, że pracę podejmują osoby dokształcające się w zasadniczych szkołach zawodowych lub Ochotniczych Hufcach Pracy. Wówczas umowa o pracę powinna zostać zawarta po przyjęciu Cię do szkoły. W zależności od szkoły praktyki załatwiasz sam/a albo zostają Ci przez nią wskazane. Sprawdź, czy masz prawo wyboru i czy dana praktyka zawodowa jest zgodna z zasadami zawartymi w Kodeksie Pracy (Dział IX: Zatrudnianie młodocianych, art. 190–206). Jeśli nie, staraj się zadbać o swoje prawa lub o zmianę miejsca praktyki.