Samodzielni

Mobbing to najbardziej jaskrawa forma łamania Twoich praw w pracy. Oznacza „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Jeśli spotkasz się z sytuacją mobbingu, zgłoś się do Państwowej Inspekcji Pracy lub organizacji pozarządowej, która zajmuje się poradami prawnymi.